ISSN: 1578-8644

LUKE nº 148 - Abril 2013Poema

Yolanda Castaño

Todas sentadas nas súas cadeiriñas.

No colexio privado dos altos muros
todas e cada unha das nenas visten exacto:
xersei da color da noite, colo en pico e puños brancos,
a mesma blusa lisa regulamentar multiplicada,
todas pernas enfundadas en medias que se repiten,
sorrisos dados en serie, siluetas a ciclostilo.

A Unión
Europea comprende vinte e sete estados membros,
unidos libremente baixo un paraugas supranacional.

As nenas da mesma idade nos seus pupitres tan brancos,
son rebentos nunha grilanda, rostros dun mesmo son.

Entre o aceiro e o carbón encontrou a súa semente.
Elimínanse as fronteiras. Unha moeda común.

Doce collidas pola man bailan a corro ridentes.
Os zapatiños, de lonxe, pequena orgullosa flota.
Cando o foco se aproxima, uns brillan, outros non.

As paredes escoitan con idénticos andeis pintados.
Hai un punteiro afiado que pasa lista ó esguello.
Lazo de raso, calcetín furado,
cadea de prata, plástico azul.

A UE fomenta a cooperación entre todos os pobos de Europa
promovendo tal unión dentro do respecto á súa diversidade
e facendo fronte aos retos
da globalización.

Todas sentadas en sus sillitas.

En el colegio privado de los altos muros
todas y cada una de las niñas visten exacto:
jersey del color de la noche, cuello en pico y puños blancos,
la misma blusa lisa reglamentaria multiplicada,
todas piernas enfundadas en medias que se repiten,
sonrisas dadas en serie, siluetas a ciclostil.

La Unión
Europea comprende veintisiete estados miembros,
unidos libremente bajo un paraguas supranacional.

Las niñas de la misma edad en sus pupitres tan blancos,
son capullos en una guirnalda, rostros de un mismo son.

Entre el acero y el carbón vino a hallar su simiente.
Se eliminan las fronteras. Una moneda común.

Doce cogidas de la mano bailan a corro risueñas.
Los zapatitos, de lejos, pequeña orgullosa flota.
Cuando el foco se aproxima, unos brillan, otros no.

Las paredes escuchan con idénticas repisas.
Un puntero afilado pasa lista de soslayo.
Lazo de raso, calcetín roto,
cadena de plata, plástico azul.

La UE fomenta la cooperación entre todos los pueblos de Europa
promoviendo tal unión dentro del respeto a su diversidad
y haciendo frente a los retos
de la globalización.